Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego


 

„Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego”


Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" Sp. z o. o. i Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz Total Work Ewa Mączko realizują Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach gwarancji dla młodzieży w ramach osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020. Działanie 1.2 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2018r. możliwości zatrudnienia 108 (65K,43M) osób młodych w wieku 15-29 lat, z województwa dolnośląskiego, zamieszkujących powiaty wałbrzyski i kłodzki niezarejestrowanych w urzędzie pracy (90 osób biernych zawodowo oraz 18 bezrobotnych, w tym min. 8 długotrwale), nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, w tym min. 15 niepełnosprawnych i min. 44 zamieszkujących obszary wiejskie.


Uczestnicy projektu podczas realizacji 4 zadań merytorycznych zostaną objęci zindywidualizowaną
i kompleksową pomocą, wsparciem psychologicznym oraz instrumentami i usługami rynku pracy:
-służącymi indywidualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej
poradnictwem zawodowym, Indywidualnym Planem Działania oraz pośrednictwem pracy;
-skierowanymi do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych
umiejętności i kompetencji, szkoleniami prowadzącymi do nabycia, podwyższenia lub
dostosowania kompetencji niezbędnych na rynku pracy w województwie dolnośląskim w zakresie
umiejętności społecznych, postaw pracowniczych, kompetencji transferowanych oraz kompetencji
i kwalifikacji zawodowych, a także staży.


Uczestnicy projektu rozwiną kwalifikacje zawodowe nie tylko zgodnie własnymi predyspozycjami, ale także z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (m.in. branż strategicznych dla rozwoju województwa dolnośląskiego, monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analizy ofert pracy). Szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem (co najmniej w formie testu wiedzy, przeprowadzonym przez instytucję zewnętrzną lub uprawnionego projektodawcę) i po jego zdaniu, uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

 

Zasady rekrutacji
Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie osobiście w biurze projektu lub wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.pokzsystem.pl oraz spełnienie poniższych kryteriów


Formalne:
-Wiek 15-29 lat
-Zamieszkanie w woj. dolnośląskim w powiecie wałbrzyskim lub kłodzkim
-Status nieuczącej się i nieszkolącej osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej
-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
-Zobowiązanie do poinformowania na temat swojej sytuacji po zakończeniu projektu

 

Punktowane:
-Miejsce zamieszkania: obszary wiejskie +20pkt
-Niepełnosprawność +20pkt
-Niskie kwalifikacje, tj. poziom wykształcenia na poziomie:
ISCED 1 +20pkt, (szkoła podstawowa lub niżej)
ISCED 2 + 15pkt, (Gimnazjum)
ISCED 3 + 10pkt, (szkoła ponad gimnazjalna)
-Doświadczenie zawodowe:
brak +20pkt,
do 6 m-cy +15pkt,
6 m-cy – 1 r. + 10pkt,
powyżej 1 r. – 3 lata + 5pkt


Wsparcie oferowane w ramach projektu:
• indywidualne poradnictwo zawodowe w formie sesji diagnostycznych
• indywidualne poradnictwo zawodowego CAREER COACHING
• indywidualne pośrednictwo pracy CAREER COACHING
• szkolenia zawodowe LIFE COACHING
• stypendium szkoleniowe w wysokości 797,92 zł
• staż JOB COACHING
• Stypendium Stażowe w wysokości 1850,00 zł miesięcznie (minimum 3 miesiące)
• Dodatek relokacyjny 5000,00 zł

 

DODATEK RELOKACYJNY

Z uwagi na zdiagnozowane bariery mobilności geograficznej na rynku pracy województwa dolnośląskiego,
w szczególności w odniesieniu do osób zamieszkujących obszary wiejskie, zaplanowano przyznanie
dodatku relokacyjnego dla 5 uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową przez okres min. 6 m-cy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. W ramach dodatku
sfinansowane zostaną koszty relokacji zawodowej (koszty przejazdu, zakwaterowania) do wysokości
5 000 zł.

 

Ponadto:
- Ubezpieczenie NW na czas trwania projektu
- Materiały i wyposażenie dydaktyczne na szkoleniach i warsztatach
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty
- Zwrot kosztów dojazdu na staż
- Posiłki regeneracyjne
- Odzież ochronna na szkoleniach
- Odzież ochronna na stażach
- Badania lekarskie / Psychotechniczne

 

Proponowane Szkolenia Zawodowe
- grafik komputerowy
- spawacz metodą TIG/MAG
- elektryk budowlany z SEP
- pracownik ochrony fizycznej
- obsługa magazynu
- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
- opiekun osób zależnych
- monter urządzeń energii odnawialnej
- język angielski/niemiecki- kelner/barman

 

BIURO PROJEKTU
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. 1 Maja 1
Tel.:   608 310 770     694 564 911

 

 

Realizatorzy Projektu

 

Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" Sp. z o.o.
42-500 Będzin, ul. Henryka Sienkiewicza 33d/8
info@pokzsystem.pl www.pokzsystem.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Bystrzyca Kłodzka
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. 1 Maja 1
opsbyst@poczta.onet.pl www.opsbystrzyca.pl

 

TOTAL WORK Ewa Mączko Podkarpacka
38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 8 D
agencja@totalwork.pl www.totalwork.pl