Zrealizowane Projekty


 

POKZ System, współpracując z Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, Urzędami Marszałkowskimi, Starostwami Powiatowymi, PTF Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Stowarzyszenie Colegium Iuvenum, EWSK House Consulting s r.o, IMC Consulting, IMC Polska Sp. z o.o., Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Śląską Fundacją Wspierani Przedsiębiorczości, Wojewódzkim Uniwersytetem Robotniczym, Agencją Ochrony Osób i Mienia ‘AS’, Fundacją Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości, Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Górniczą Agencją Pracy, Miasto Myszków, Maisto Piekary Śląskie, może poszczycić się udziałem w realizacji kilku zakrojonych na szeroką skalę, innowatorskich projektów.


 

Projekt Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i doświadczenie nr RPMP.08.02.00-12-0308/15 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 2 Poddziałania 0 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przez Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o. o. w partnerstwie z TOTAL WORK Ewa Mączko współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem Projektu była aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz podniesienie bądź zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, ułatwiające znalezienie pracy lub otwarcie własnej działalności gospodarczej.

 

Skierowany był do 132 osób (80 kobiet i 52 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiat:

brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki lub tarnowski

Wsparciem objęte zostały osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotnych, bierne zawodowo, niepełnosprawne, soby w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach oraz osoby pełniące obowiązki opiekuńcze

 

 

Oferta Projektu

 

1. Identyfikacja potrzeb i opracowanie indywidualnego planu działania oraz wsparcie motywacyjne;

2. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe;

3. Indywidualne pośrednictwo pracy;

4. Szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne kursy zawodowe;
5. Staże i wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego

 

 

Proponowane Szkolenia Zawodowe:

- SPAWACZ TIG z egz. Instytutu Spawalnictwa
- SPAWACZ MAG z egz. Instytutu Spawalnictwa
- UPRAWNIENIA SEP w zakresie eksploatacji i dozoru: G-1, G-2 i G-3 z egzaminem
     okręgowej komisji kwalifikacyjnej SEP
- MONTER URZĄDZEŃ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ z egzaminem UDT
- PRAWO JAZDY KAT. C/C+E z egzaminem WORD
- PRAWO JAZDY KAT. D z egzaminem WORD
- PRAWO JAZDY KAT. B z egzaminem. WORD
- KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI z egzaminem SKwP
- KASJER WALUTOWY Z egzaminem. PTE
- KURS JĘZYKA OBCEGO ze stosownym egzaminem np.: KET/PET/TELC/TOEFL/FCE/CAE

- KUCHARZ

- OPIEKUN MEDYCZNY z 3 miesięczną PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ

- OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA  z 3 miesięczną PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ

 

Wspieranie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć dodatkowych

 

 

Niepełnosprawni uczniowie Zespołu Szkół specjalnych nr 3 im. Świętego Łukasza w Rudzie Śląskiej uczestniczyli w projekcje współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.1.2. Projekt polega na organizacji dodatkowych zajęć, których celem jest wyrównanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych poprzez wdrożenie specjalistycznego programu rozwojowego szkoły.

 

W ramach projektu uczestnicy rozwijali zmysły, usprawniają funkcje ruchowe, rozwijają umiejętności komunikacyjne, mowę oraz kompetencje matematyczno przyrodnicze Ponadto mają dodatkowe zajęcia w pracowni komputerowej oraz zdobywają wiedzę na temat możliwości dalszego kształcenia oraz przyszłej pracy podczas zajęć w utworzonym Szkolnym Ośrodku Kariery.

 

Zajęcia organizowane były w taki sposób aby uczniowie mieli okazję zdobyć umiejętności pomocne w dalszej nauce. Wspólne zdobywanie wiedzy, planowanie, podejmowanie decyzji, działanie i opracowywanie zagadnień w grupie rówieśników oraz nabywanie umiejętności odpowiedzialności za podjęte działania rozwijają u naszych podopiecznych kompetencje potrzebne w przyszłej pracy.

 

Uczestnicy zwiedzali ogrody pokazowe Kapias w Goczałkowicach-Zdroju, Ogród Botaniczny w Zabrzu oraz Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie a także Palmiarnię w Gliwicach. Na podstawie warsztatów w tych ogrodach oraz wiedzy, którą zdobywali na zajęciach uczestnicy w podziale na grupy opracowali wygląd wybranej strefy ogrodu, który powstał przy szkole.

 

Projekt przewidziano powstanie miejsca aktywizacji psychomotorycznej wokół szkoły w postaci ogrodu edukacyjno-sensorycznego, umożliwiającego rozszerzenie oferty szkoły. Ogród będzie podzielony na strefy rozwoju poszczególnych zmysłów a więc będzie strefa smaków, w której znajdą sie drzewa i krzewy owocowe, strefa zapachów, w której będzie miejsce dla pachnących krzewów oraz ziół, strefa kolorów i kształtów możliwych do podziwiania w różnych porach roku oraz strefa dźwięków, w której znajdą się różne trawy a także pergola do zawieszania dzwonków wietrznych wykonywanych przez naszych uczniów. Poszczególne ogrody będą połączone ścieżkami sensoryczno-dotykowymi ułatwiającymi naukę bezpiecznego poruszania sie w określonej przestrzeni. Powyższe strefy są projektowane przez uczniów i specjalistów pod opieką architekta krajobrazu, który uczestniczy w realizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą. Specjaliści prowadzący zajęcia opracowują również program edukacyjno-terapeutycznych z zestawem konspektów na cztery pory roku dla każdej strefy ogrodu. Dzięki temu każda grupa zajmie się pracami w ogrodzie polegającymi na wykonywaniu nasadzeń roślin zgodnie z przygotowanym przez grupę projektem.


Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przyglądali  sie budowie ogrodu od podstaw i z niecierpliwością oczekując możliwości wejścia na przygotowany teren aby zająć sie sadzeniem roślin w ogrodzie.

Projekt  realizowany był w Partnerstwie.

Lider Projektu Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego System z Będzina

Partnerem projektu Zespołu Szkół specjalnych nr 3 im. Świętego Łukasza w Rudzie Śląskiej

 


 

Projekt NOWE HORYZONTY oferował zdobycie atrakcyjnego zawodu w ramach Akademii Zawodowejz zakresu:

 • Operator/ka koparkoładowarki
 • Kierowca/czyni — prawo jazdy kat. C z kursem kwalifikacji przewozu rzeczy
 • Opiekun/ka dziecięca

Ponadto, dla wszystkich Uczestników/czek Projektu przewidziane były:

 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe
 • Akademia Przedsiębiorczości
 • Warsztaty Informatyczne
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy i catering
 • zwrot kosztów dojazdu

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy/czki otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu danej tematyki.
Uczestnicy/czki mogli nabyć także kluczowe umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy, autoprezentacji, wiadomości z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, wykorzystania komputera przez co poszukiwanie pracy w obszarach pozarolniczych stało się łatwiejsze.

Okres realizacji projektu: 1.09.2011 r. – 30.09.2012 r.Projekt „AKTYWNI 45+ ”realizowany był przez firmę POKZ SYSTEM s.c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Głównym celem Projektu było podniesienie i dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy kwalifikacji cyfrowych osób pracujących. Projekt skierowany był do 200 kobiet i mężczyzn po 45 roku
życia, pracujących, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej cywilnoprawnej z terenu województwa
świętokrzyskiegoProjekt „STOP BIERNOŚCI ” realizowany był przez firmę POKZ SYSTEM s.c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich ”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

Głównym celem Projektu było zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej oraz integracji społecznej osób dotkniętych bezrobociem. Projekt objoł 100 kobiet i mężczyzn, bezrobotnych zarejestrowanych w MUP/PUP zamieszkujących miasto Kielce lub powiat kielecki.


 


Projekt „CZAS NA ZMIANY ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich ”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Głównym celem Projektu było zwiększenie poziomu aktywności
zawodowej i społecznej oraz integracji społecznej osób
dotkniętych bezrobociem.

Projekt skierowany był do 100 kobiet i mężczyzn po 45 roku życia, bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych
zarejestrowanych w MUP/PUP zamieszkujących miasto Kielce lub powiat kielecki.Projekt „GOTOWI NA ZMIANY” skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

 

Cele Projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych oraz aktywizacja zawodowa i społeczna 100 długotrwale  bezrobotnych   – kobiet i mężczyzn
 • poprawa sytuacji grupy znajdującej się w gorszym położeniu, gwarantując równy dostęp do wsparcia
 • podniesienie wiedzy zawodowej poprzez uzyskanie nowych kwalifikacji
 • zwiększenie umiejętności w obrębie nowych technologii komunikacyjno – informacyjnych
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych.


Projekt oferował BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach Akademii Zawodowej z zakresu:

 • ABC skutecznego handlowca z prawem jazdy kat. B
 • Prawo jazdy kat. C ze świadectwem kwalifikacyjnym przewozurzeczy
 • Pracownik administracyjny z elementami księgowości
 • Profesjonalna opieka osoby starszej z animacją czasu wolnego
 • Instruktor prawa jazdy kat. B.Projekt „Kwalifikacje Pozarolnicze Szansą na Pracę” realizowany był przez firmę POKZ SYSTEM s.c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie lubelskim" na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego.


 


Projekt „TERAZ MY” adresowany był do osób bezrobotnych po 50 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego.


Celem Projektu było podniesienie kompetencji zawodowych orazaktywizacja zawodowa i społeczna 100 bezrobotnych – kobiet i mężczyzn po 50 roku życia, poprawa sytuacji grupy znajdującej się w gorszym położeniu, gwarantując równy dostęp do wsparcia, podniesienie wiedzy zawodowej poprzez uzyskanie nowych kwalifikacji, zwiększenie umiejętności w obrębie nowych technologii komunikacyjno – informacyjnych oraz kształtowanie
postaw przedsiębiorczych. oferował BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach Akademii Zawodowej z zakresu:

 • Pracownik kadrowo – płacowy
 • Magazynier – operator wózków jezdniowych
 • Pracownik administracyjny z elementami księgowości
 • Profesjonalna opieka osoby starszej z animacją czasu wolnego
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych


 


PRACOWNIK - PRYWATNIE MAMA

Celem Projektu był wzrost aktywności zawodowej oraz podniesienie bądź zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, ułatwiające powrót na rynek pracy kobietom powracającym po urlopach wychowawczych lub macierzyńskich.


 


LOKALNE PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Projekt adresowany był do przedstawicieli administracji samorządowej, sektora biznesu i organizacji pozarządowych, reprezentujących województwo lubuskie. Jego głównym celem było aktywizacja społeczności
lokalnych w zakresie minimalizowania wykluczenia społecznego, poprzez tworzenie klimatu sprzyjającego powstawaniu podmiotów ekonomii społecznej, zapewnienie wsparcia instytucjonalnego osobom i instytucjom zainteresowanym powołaniem do życia przedsiębiorstw społecznych, zwiększenie
poziomu wiedzy z zakresu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie pozytywnych relacji i wypracowanie systemu współpracy między instytucjami życia publicznego, społecznego i gospodarczego w celu tworzenia przedsiębiorstw społecznych.


 

RAZEM BĘDZIE ŁATWIEJROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ
Projekt adresowany do przedstawicieli administracji samorządowej, sektora biznesu
i organizacji pozarządowych, reprezentujących województwo wielkopolskie. Jego głównym celem była aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie minimalizowania wykluczenia społecznego, poprzez tworzenie klimatu sprzyjającego powstawaniu podmiotów ekonomii społecznej, zapewnienie wsparcia instytucjonalnego osobom i instytucjom zainteresowanym powołaniem do życia przedsiębiorstw społecznych, zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie pozytywnych relacji i wypracowanie systemu współpracy między instytucjami życia publicznego, społecznego i gospodarczego w celu tworzenia przedsiębiorstw społecznych.
PROMOCJA EDUKACJI
W ramach projektu połączone zostały działania ukierunkowane na pobudzanie społeczności lokalnych do budowania partnerstwa na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w gminie, jak i promowanie szeroko rozumianej edukacji wśród mieszkańców.


Cel projektu:

 • pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kapitału ludzkiego
 • zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w zakresie promowania edukacji
 • podniesienie poziomu świadomości wagi inicjatyw lokalnych na rzecz promocji edukacji
 • propagowanie idei rozwoju swojego potencjału poprzez kształcenie się
 • tworzenie siatki kontaktów niezbędnej do przyszłego tworzeniapartnerstwa.

 


KOBIETY 45+
Celem Projektu była poprawa umiejętności poruszania się na rynku pracy, stymulowanie wzrostu aktywności zawodowej, podniesienie kwalifikacji, nabycie dodatkowych lub uzupełnienie posiadanych umiejętności zawodowych i interpersonalnych, przez kobiety po 45 roku życia, stanowiące grupę w sposób
szczególny narażoną na wpływ niekorzystnych tendencji występujących na rynku pracy.


 

Własna inicjatywa lekarstwem dla rynku pracy

ZPORR II Działanie 2.5 Aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia

Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Skierowany do osób pracujących (w szczególności zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi i bezrobociem), pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, a także dla młodzieży do 25 roku życia, nie zarejestrowanej jako bezrobotna.

Jego celem było przygotowanie do założenia i prowadzeniawłasnej działalności gospodarczej.
Bezpośrednie działania, prowadzone w ramach projektu, obejmowały bezpłatne szkolenia i doradztwo, wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz mentoring i doradztwo biznesowe przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej .

 

Opierały się one na trzech etapach:
1. SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w tym:
- opracowanie biznes planu;
- procedury przy zakładaniu firmy i pozyskiwaniu funduszy na rozwój;
- przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej;
- psychologiczne aspekty prowadzenia firmy.
2. DORADZTWO INDYWIDUALNE
- wskazywanie możliwych kierunków działań;
- wypracowywanie technik i metod służących pokonywaniu pojawiających się przeszkód i rozwiązywaniu
   problemów decyzyjnych;
- pomoc w adaptacji i rozwoju nowej firmy na rynku.
3. WSPARCIE FINANSOWE
- jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości 15 000 PLN
- 700 PLN miesięcznie wsparcia pomostowego przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy;

Do udziału w Projekcie uprawnione były wszystkie osoby dorosłe, nie zarejestrowane jako bezrobotne, będące mieszkańcami województwa dolnośląskiego, zainteresowane podjęciem własnejdziałalności gospodarczej. Przeszkolono 20 osób Działania oferowane w ramach Projektu finansowane były ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów finansowych związanych
z uczestnictwem w szkoleniach oraz korzystania z indywidualnego doradztwa.

Realizacja Projektu zakończona 29.02.2008 roku


 

 

Odkryj nowe możliwości
Nowe perspektywy


„Odkryj nowe możliwości” woj. Śląskie przeszkolono 120 osób
„ Nowe perspektywy ” woj. Dolnośląskie przeszkolono 120 osób

 

Projekty były adresowane do rolników, domowników i innych osób zatrudnionych w rolnictwie z wyłączeniem
emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, chcących zrezygnować z pracy w gospodarstwach rolnych i podjąćdziałalność pozarolniczą (w tym samozatrudnienie) w branży związanej z otoczeniem agroturystyki.

 

Celem projektów było zwiększenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez promowanie działalności pozarolniczej, jako alternatywy dla dotychczasowej aktywności zawodowej. Przede wszystkim miał on na celu przygotowanie specjalistów zajmujących się promocją turystyczną obszarów
wiejskich i wspieraniem rozwoju agroturystyki w ramachdziałalności pozarolniczej. Oferowaliśmy bezpłatne szkolenia w zakresie modułu:

 • podstaw przedsiębiorczości;
 • nowoczesnych technik komputerowych (IT);
 • historii i walorów turystycznych regionu oraz równolegle prowadzonego modułu językowego

           angielski lub niemiecki).

 

Jak również dodatkowo konsultacje, których głównym zadaniem było wsparcie Beneficjenta Ostatecznego
w kształtowaniu wizji kariery zawodowej. Narzędziem pomocnym w promowaniu usług i nawiązywaniu kontaktów handlowych była utworzona w tym celu strona internetowa, pełniąca funkcję portalu.

 

Innowacyjnością projektów było wprowadzenie wizyt studyjnych zorganizowanych w beskidzkich
gospodarstwach agroturystycznych, jako element uzupełniający zdobytą wiedzę teoretyczną podczas szkolenia

 

Odkryj nowe możliwości realizacja projektu zakończona 31.05.2007
Nowe perspektywy realizacja projektu zakończona 31.07. 2007


 


Audytor wewnętrzny” ZPORR 2.1 woj. Dolnośląskie przeszkolono 100 osób

 

Głównym celem projektu „Audytor wewnętrzny” był wzrost efektywności działań realizowanych w jednostkach sektora finansów publicznych poprzez zapewnienie skutecznego audytu wewnętrznego.

 

Przeszkolono 100 osób pracujących z terenu całego województwa dolnośląskiego do wykonywania zadań
audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Prowadzone szkolenia były bezpłatne i obejmowały 8 modułów z dziedziny administracji,prawa i ekonomii, niezbędnych do przystąpienia do egzaminu.

 

Był również moduł związany z podstawami prawa wspólnotowego i funduszy unijnych.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładowej i ćwiczeniowej. Wdrożenie projektu wpłynęło na jakość i efektywność przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, gdzie uczestnicy uzyskali kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań audytora wewnętrznego potwierdzone
certyfikatem.

 

Realizacja projektów zakończyła się 31.05.2007


 

 

„Stare z nowym sukcesem zawodowym” woj. śląskie przeszkolono 150 osób
„Stare z nowym sukcesem zawodowym” woj. łódzkie przeszkolono 150 osób

 

Projekty adresowane były do 150 mieszkańców z województwa śląskiego i 150 z województwa Łódzkiego zagrożonych utratą pracy, a zatrudnionych w restrukturyzowanym sektorze ochrony zdrowia na stanowiskach związanych z obsługą administracyjno – logistyczną. Wdrażane wsparcie dotyczyło podziału na
dwa etapy:
I) dwa moduły szkoleniowo– warsztatowe (Aktywizacja zawodowa połączona z informacją o regionalnym rynku pracy oraz tworzeniem Indywidualnych Planów Działań; Własna działalność gospodarcza oraz alternatywne formy zatrudnienia)


II) szkolenia zawodowe wybrane przez samych uczestników w trakcie określania Indywidualnego Planu Działań (przykładowe kierunki szkoleń: pracownicy handlu, księgowość, praktyczne zastosowanie informatyki, pracownik administracji, obsługa turystyczna, specjalista ds. funduszy europejskich, umiejętności sprzedawcy, asystentka- sekretarka szefa, szkolenia informujące i uzupełniające dla fizjoterapeutów).

 

W ramach Projektów oferowano indywidualne doradztwo zawodowe, materiały szkoleniowe, dostęp do internetowej bazy wiedzy. Wszystkie szkolenia i konsultacje prowadzone były w ramach Projektu bezpłatne. Ponadto organizator zapewniał zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i konsultacje. Udział w projekcie przyczynił się do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez zdobycie nowego zawodu, co potwierdzają wydane certyfikaty.


 

 


„Nowa wiedza szansą na Twój rozwój i sukces" woj. Łódzkie przeszkolono 400 osób

 

Celem projektu „Nowa wiedza szansą na Twój rozwój i sukces" było podniesienie kwalifikacji zawodowych,
zwiększenie szansy i konkurencyjności oraz wyjście naprzeciw wymogom rynków europejskich. Do udziału w Projekcie uprawnione były wszystkie osoby dorosłe, pracujące, będące mieszkańcami miasta Łódź i Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów: piotrkowskiego, bełchatowskiego i rawskiego, zgłaszający z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, legitymujący się wykształceniem, co najmniej gimnazjalnym lub odpowiednim poziomem do starego systemu kształcenia, podstawowym. Projekt proponował działania obejmujące kompleksowe szkolenia z zakresu:

 

moduł podstawowy
- praktyczna wiedza o możliwościach pozyskania środków
finansowych z funduszy Unii Europejskiej

moduł dodatkowy
- zamówienia publiczne w kontekście realizacji projektów unii
europejskiej
- nowoczesne techniki komputerowe IT
- języki obce (angielski lub niemiecki)

 

Ponadto Beneficjent Ostateczny na warsztacie decyzyjnym rozpoznawał swój potencjał planując karierę, wypracowując za pomocą trenera indywidualną ścieżkę uczestnictwa w projekcie.
(warunkiem ukończenia szkoleń i uzyskaniem certyfikatu był udział w II modułach podstawowym i dobrowolnie wybranym dodatkowym)


 


Projekt "Nowoczesna wieś" adresowany Był do rolników,domowników i innych osób zatrudnionych w rolnictwie
wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, którzy chcą zrezygnować z pracy w gospodarstwach rolnych i podjąć działalność pozarolniczą (w tym samozatrudnienie) w branży związanej z otoczeniem agroturystyki. Wsparcie przewidziane było na okres 11 miesięcy dla 60 osób,zamieszkujących teren województwa śląskiego.

 

Celem projektu było zwiększenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez promowanie działalności pozarolniczej, jako alternatywy dla dotychczasowej aktywności zawodowej. Przede wszystkim miał on na celu przygotowanie specjalistów zajmujących się promocją turystyczną obszarów wiejskich i wspieraniem rozwoju agroturystyki w ramach działalności pozarolniczej.
Oferowaliśmy bezpłatne szkolenia w zakresie modułu: podstaw przedsiębiorczości; nowoczesnych technik komputerowych (IT); historii i walorów turystycznych regionu oraz równolegle prowadzonego modułu językowego (angielski lub niemiecki). Jak również dodatkowo konsultacje, których głównym zadaniem było wsparcie Beneficjenta Ostatecznego w kształtowaniu wizji kariery zawodowej. Narzędziem pomocnym w promowaniu usług i nawiązywaniu kontaktów handlowych była utworzona w tym celu strona internetowa, pełniąca funkcję portalu.


 


Punkt Zwrotny - Promocja Aktywności Zawodowej Młodzieży

 

Realizacja Projektu rozpoczęła się 17 stycznia 2005 roku. Po zakończeniu pierwszej fazy przystąpiono do
wdrażania działań ukierunkowanych bezpośrednio na potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych. Rozpoczęto kampanię promocyjną za pomocą ulotek oraz plakatów informujących o celach Projektu, a także serii promujących go spotkań. Odbywały się one między innymi w Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich
Uniwersytetach Robotniczych, Urzędach Miast, Cechach Rzemiosł Różnych, Targach Pracy, szkołach i uczelniach wyższych. Do kampanii promocyjnej Projektu prężnie przyłączyły się także organizacje kobiece: Unia Demokratyczna Kobiet oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorczości Kobiet. Mając na uwadze ponadlokalny
charakter Projektu zorganizowaliśmy dodatkowo 33 spotkania na terenie całego woj. Śląskiego (m.in. Bielsko-Biała, Zabrze, Katowice, Chorzów, Częstochowa). Miały one charakter dni otwartych, na których potencjalni BO mogli wziąć udział w warsztatach decyzyjnych. Duże zaangażowanie w promocję Projektu zaowocowało zaproszeniem przedstawicieli firmy do programu TVP 3 "Trafiony Zatopiony", który porusza problem bezrobocia na Śląsku. W wyniku tych wszystkich działań w okresie sprawozdawczym do Projektu weszło 300 osób (195 kobiet i 105 mężczyzn), co stanowi 100 % zakładanej liczby Beneficjentów Ostatecznych spełniających wymagania UP SPO RZL dla Działania 1.2. Projekt przewidywał wsparcie w postaci 4 dniowych warsztatów wyjazdowych połączonych z konsultacjami doradczymi. Dodatkowo każdemu z uczestników przysługiwało prawo dobrowolnego udziału w spotkaniu z osobami sukcesu (pracodawcami). Wszystkie osoby rozpoczęły
i ukończyły z powodzeniem warsztaty oraz konsultacje, co zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami. Warsztaty miały na celu: wsparcie psychologiczne, określenie własnych ścieżek kariery BO, zapoznanie uczestników z formami zatrudnienia oraz przeprowadzenie integralnie związanych z warsztatami konsultacji
doradczych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż znaczny procent formularzy zgłoszeniowych był przekazywany poprzez stronę www.punktzwrotny.pokzsystem.pl co świadczy o trafnym wyborze środka przekazu informacji dostosowanym do grupy docelowej BO Projektu. Podczas trwania Projektu stronę odwiedziło około
1 000 osób. " W trakcie projektu została zgromadzona duża ilość materiału empirycznego, który można wykorzystać do pracy badawczej i dydaktycznej. Trenerzy zaangażowani do prowadzenia szkoleń postanowili usystematyzować pozyskany materiał (notatki, ankiety ewaluacyjne, wyniki pracy grup, uwagi metodyczne o kierunkach modyfikacji itd.) i uzupełnić o część teoretyczną i metodyczną, tak by stworzyć publikację książkową, która będzie stanowić cenne źródło dla specjalistów i organizacji zajmujących się działaniami aktywizującymi wśród młodzieży.

Realizacja projektu zakończyła się 30 maja 2005r


 


@lternatywa Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy

 

Projekt adresowany był do ok. 7500 tys. młodych ludzi (poniżej 26 roku życia i absolwentów) poszukujących
pracy. Działania przedsięwzięcia obejmowały:
- opracowanie, we współpracy z doradcą zawodowym, indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika 
    i jego realizacja
- poradnictwo psychologiczne i zawodowe
- szkolenia zawodowe
- organizację staży i subsydiowanie zatrudnienia
- doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 

Projekt realizowany był we współpracy z 50 powiatowymi urzędami pracy z terenu całej Polski.
Pracownicy firmy „SYSTEM” byli specjalistami ds. szkoleń i monitoringu.


 

 

Wojewódzki Urząd Pracy

W wyniku przetargu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na działanie dotyczące szkoleń,
mających na celu przekwalifikowanie i naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia obejmujące powiaty woj. Śląskiego ( III Zakres - Częstochowa, Będzin, Kłobuck, Lubliniec, Myszków, Zawiercie), przeszkolono 430 osóbbezrobotnych z terenów wiejskich.
Tematyka szkoleń skupiała się wokół najbardziejpopularnych zawodów na ówczesnym rynku pracy między innymi: pracownik magazynowy - hurtownik, sprzedawca, informatyk, elektryk, pracownik: budowlany, małej gastronomii, księgowy – kadrowy.


 

 

Promocja Zatrudnienia I Rozwój Zasobów Ludzkich Phare
2001 ( Podprojekt 2 – Promocja przedsiębiorczości).

Głównym celem projektu było udzielenie pomocy osobom pragnącym założyć własną firmę zarówno bezrobotnym, jak i zagrożonych utratą pracy. Całość szkolenia obejmowała dwa moduły: podstawowy (ABC przedsiębiorczości) i specjalistyczny ( moduł branżowy). Ostatnim etapem było indywidualne poradnictwo
biznesowe. Projekt ten charakteryzował się innowacyjnością, polegającą na maksymalnie zindywidualizowanej ścieżce uczestnictwa – począwszy od ustalenia poziomu motywacji beneficjenta do prowadzenia własnej
firmy, przez ocenę kwalifikacji i umiejętności, szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, aż po wsparcie doradcy biznesowego w dokonaniu analizy możliwości i przygotowanie biznes planu.

 

Rezultatem tego przedsięwzięcia było przeszkolenie 180 osób w module podstawowym i 142 w module branżowym. 120 beneficjentów objętych zostało doradztwem biznesowym, co przełożyło się na powstanie 40  irm a 30 osób podjęło pracę etatową.


 

 

Rozwój Zasobów Ludzkich Phare 2000

 

Projekt realizowany był w województwie śląskim i lubelskim. Obejmował szkolenie i doradztwo biznesowe dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Jego celem było zwiększenie poziomu zatrudnienia mieszkańców wyżej wymienionych regionów, w szczególności grup społecznych zagrożonych bezrobociem oraz zwiększenie tempa wprowadzania alternatywnych rodzajów działalności gospodarczej. Szkolenia były organizowane w formie: szkoleń zawodowych, szkoleń przygotowujących do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, indywidualnej pomocy doradcy biznesowego.

 

W ramach tego projektu przeszkolono 448 beneficjentów, a 400 osobom udzielono doradztwa
biznesowego.


 

 

Szybki Start. Wspieranie Przedsiębiorczości Kobiet

 

Projekt ten był realizowany przez Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Nasza Firma spełniała zadania związane z dostarczeniem usług szkoleniowych i doradczych w cyklu warsztatów dla kobiet planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tematyka szkoleń skupiała się wokół zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem małego biznesu.


 

Phare Inicjatywa I, II

 

W ramach tego projektu przeszkolono ponad 1000 osób ze zwalnianego sektora górnictwa węgla kamiennego.
Zdobyli oni bezpłatnie nowe kwalifikacje zawodowe, lub podnieśli dotychczasowe na kursach i szkoleniach zawodowych m.in.: budowlanych, biurowych, kadrowych, księgowych, handlowych, komputerowych, ochrony mienia, prawa jazdy. Szkolenia były świadczone w formie kursów indywidualnych i grupowych oraz praktycznego nauczania zawodu w warsztatach szkoleniowych w bliskim sąsiedztwie miejsca pracy lub miejsca zamieszkania pracowników kopalni. Tematyka szkoleń była dostosowana do potrzeb rynku pracy, co potwierdziły badania przeprowadzone przez firmę IMC Consulting, z których wynika, że około połowa przeszkolonych w ramach tego projektu podjęła alternatywne zatrudnienie.