SZANSA - ROZWÓJ - SUKCES


SZANSA - ROZWÓJ - SUKCES. Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego ziemskiego i ząbkowickiego.

 

Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" Sp. z o. o. i Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz Profes Spółdzielnia Socjalna realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 osi priorytetowej 8. Rynek pracy działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

 

Projekt ma na celu zwiększenie do 30.06.2018 r. możliwości zatrudnienia min. 72 z 80 (48K i 32M) osób pozostających bez pracy (w tym 60 – bezrobotnych i 20 biernych zawodowo), w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących jeden z 4 powiatów w województwa dolnośląskiego, to jest: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego ziemskiego i ząbkowickiego, poprzez:
- rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy i niezbędnych kompetencji zawodowych;
- nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.


Uczestnicy projektu podczas realizacji 4 zadań merytorycznych zostaną objęci zindywidualizowaną i kompleksowa pomocą, w tym instrumentami i usługami rynku pracy:
- służącymi indywidualizacji wsparcia (sesjami z lekarzem, psychologiem i doradcą zawodowym, Indywidualnym Planem Działania oraz poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy);
- pozwalającymi rozwinąć kompetencje społeczne i zawodowe oraz kwalifikacje, a także nabyć praktyczne umiejętności i doświadczenie zawodowe (warsztatami rozwijającymi umiejętności psychospołeczne zawodowe i pracownicze oraz szkoleniami zawodowymi, kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi, stażami i praktykami).

 

Wsparcie obejmuje:
A – identyfikację potrzeb i predyspozycji zawodowych, wypracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) oraz poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
B – warsztaty umiejętności , szkolenia i kursy (stypendium szkoleniowe 997,41 zł)
C – zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych w formie staży i praktyk zawodowych,
       (stypendium stażowe 1850,00 zł)
D – inicjatywy na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej ( dodatek relokacyjny 6000,00 zł) .

 

DODATEK RELOKACYJNY
Z uwagi na zdiagnozowane bariery mobilności geograficznej na rynku pracy województwa dolnośląskiego,
w szczególności w odniesieniu do osób zamieszkujących obszary wiejskie, zaplanowano przyznanie
dodatku relokacyjnego dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową przez okres min. 6 m-cy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. W ramach dodatku
sfinansowane zostaną koszty relokacji zawodowej (koszty przejazdu, zakwaterowania) do wysokości 6 000 zł

 

Zasady rekrutacji
Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie osobiście w biurze projektu lub wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.pokzsystem.pl oraz spełnienie poniższych kryteriów

Obligatoryjnych:
• ukończenie 30 r.ż. i zamieszkanie na terenie 1 z 4 powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego,
wałbrzyskiego ziemskiego i ząbkowickiego
• status na rynku pracy:- osoby bezrobotne, poszukujące pracy - zaświadczenie z PUP/oświadczenie o
braku zatrudnienia, gotowości do podjęcia pracy i jej aktywnym poszukiwaniu ,lub- osoby bierne
zawodowo – oświadczenie o braku zatrudnienia i niespełnianiu cech osób bezrobotnych;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenia.

 

Warunkujących (warunek - osoba spełnia kryteria obligatoryjne):
• status os. niepełnosprawnej – zaświadczenie z ZUS/PZON;
• kobiety- dostęp do projektu – z pominięciem dalszej procedury

Premiujących:
• czas pozostawania bez pracy:
powyżej. 5l.+20pkt.,
do 5l.+15pkt.,
od 1 do 3l.+10pkt (terminy wskazane na zaświadczeniu/oświadczeniu składanym przez os.
bezrobotne);
• zamieszkanie na terenach wiejskich w obrębie 4 powiatów – zaświadczenie z właściwego urzędu
+25 pkt;
• wiek: powyżej 50 r.ż.+5pkt. – dok. tożsamości;
• status os. o niskich kwalifikacjach (maks. ISCED 3)
- ISCED 1+20pkt, (szkoła podstawowa lub niżej)
- ISCED 2+15pkt, (gimnazjum)
- ISCED 3+10pkt (szkoła ponad gimnazjalna)
• wysoki poziom motywacji do udziału w projekcie/zmiany sytuacji +20pkt – wysoki wynik (min. 70%)
badania zrealizowanego przez Asystenta rozwoju zawodowego

 

SZKOLENIA ZAWODOWE
A. kierowca kat. C/C1+E z egz. WORD z przyśpieszoną kwalifikacją wstępną
B. kierowca kat. B z egz. WORD
C. spawacz MAG z egz. Instytutu Spawalnictwa
D. operator CNC z egz. TUV NORD
E. grafika komputerowa z egz. EITCA
F. bezpieczeństwo informatyczne z egz. EITCA
G. montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych z egz. Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
H. kurs komputerowy (np. IT Security/Web Editing/Współpraca on-line/CAD 2D) z egz.
ECDL.

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
A. Opiekun medyczny–świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (234h zajęć teoretycznych [ZT] i 234h zajęć praktycznych [ZP] + praktyki zawodowe 160h).
B. Opiekunka środowiskowa–świadczenie usług opiekuńczych (182h ZT i 182h ZP + praktyki zawodowe: 320h)
C. Kucharz–sporządzanie potraw i napojów (260h ZT i 390h ZP)
D. Sprzedawca: prowadzenie sprzedaży (234h ZT i 351h ZP)

Pośrednictwo Pracy

 

Uczestnicy Projektu otrzymają zindywidualizowaną pomoc w zakresie nawiązania kontaktu z pracodawcami organizującymi staże/praktyki oraz:
-wyszukania ofert pracy, adekwatnych do indywidualnej sytuacji każdego uczestnika projektu
-przygotowania odpowiedzi na pozyskane oferty pracy
-nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami
-zdobycia wiedzy na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku pracy.

 

Ponadto:
- Ubezpieczenie NW na czas trwania projektu
- Materiały i wyposażenie dydaktyczne na szkoleniach i warsztatach
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty
- Zwrot kosztów dojazdu na staż
- Posiłki regeneracyjne
- Odzież ochronna na szkoleniach
- Odzież ochronna na stażach
- Badania lekarskie / Psychotechniczne

 

 

BIURO PROJEKTU
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. 1 Maja 1
Tel.: 608 310 770 694 564 911

,

 

 

Realizatorzy Projektu

 

Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" Sp. z o.o.
42-500 Będzin, ul. Henryka Sienkiewicza 33d/8
info@pokzsystem.pl www.pokzsystem.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Bystrzyca Kłodzka
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. 1 Maja 1
opsbyst@poczta.onet.pl www.opsbystrzyca.pl

 

Profes Spółdzielnia Socjalna
46- 200 Kluczbork ul. Katowicka 8a
biuro@prof-es.pl www.spoldzielnia.byczyna.pl