SPARK - Świętokrzyski Program Aktywizacji i Rozwoju Kompetencji


„SPARK - Świętokrzyski Program Aktywizacji i Rozwoju Kompetencji”

 

Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o.o. oraz TOTAL WORK Ewa Mączko realizują projekt „SPARK - Świętokrzyski Program Aktywizacji i Rozwoju Kompetencji” nr POWR.01.02.01-26-0088/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie – projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2018r. możliwości zatrudnienia: 72(38K, 34M) osób młodych 15 - 29 r.ż., w tym niepełnosprawnych, biernych zawodowo i niezarejestrowanych
w Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w szkoleniu i kształceniu (tzw. młodzież NEET), z województwa świętokrzyskiego poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz kompetencji
i kwalifikacji zawodowych, a także nabycie doświadczenia zawodowego Uczestnicy projektu podczas realizacji 4 zadań merytorycznych zostaną objęci zindywidualizowaną i kompleksowa pomocą oraz instrumentami i usługami rynku pracy, mającymi na celu:
1. aktywizację zawodową młodych osób pozostających poza rynkiem pracy dzięki objęciu ich wysokiej jakości szkoleniami i stażami lub praktykami;
2. zwiększenie dostępu do miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnych i kobiet dzięki zastosowaniu dedykowanych tym grupom działań równościowych;
3. wyposażenie uczestników w kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w regionie dzięki organizacji szkoleń w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem pracodawców;
4. wzmocnienie orientacji zawodowej i umiejętności pozwalających na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia dzięki organizacji poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;

 

Grupa docelowa to 72 os. młode (38 K i 34 M), w tym niepełnosprawne (min. 4 UP), w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności os. niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte wyłącznie os. z kategorii NEET, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego, spełniające łącznie trzy warunki:
1. nie pracują, czyli są bezrobotne lub bierne zawodowo;
2. nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
3. nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

 

Zasady rekrutacji
Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie osobiście w biurze projektu lub wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.pokzsystem.pl oraz spełnienie poniższych kryteriów
Kryteria Formalne:
• Wiek 15-29 lat (dokument tożsamości/oświadczenie)
• Zamieszkanie na terenie woj. świętokrzyskiego (dokument tożsamości/oświadczenie)
• Status os. biernej zawodowo, nieuczącej się i nieszkolącej (oświadczenie)
• Status os. bezrobotnej, niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy (oświadczenie)
• Zgodna na przetwarzanie danych
• Zobowiązanie do przekazania informacji nt. swojej sytuacji po opuszczeniu programu


Kryteria Premiowane:
• Doświadczenie zawodowe: brak +20 pkt, do 6 m-cy +15 pkt, 6 m-cy – 1 r. + 10 pkt,
powyżej 1 r. – 3 lata + 5 pkt (umowy, świadectwa pracy)
• Status os. niepełnosprawnej + 10 pkt – zaświadczenie z ZUS/PZON, oświadczenie;
• Status os. długotrwale bezrobotnej + 20 pkt– niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy – oświadczenie;
• czas, jaki upłynął od ukończenia szkoły (kształcenia formalne) – od 4 tyg. do 6 m-cy +5 pkt,
7-12 m-cy +7 pkt; 12-18 m-cy +12 pkt; 18-24 m-ce +15 pkt; pow. 2 l. +20 pkt; pow. 3l. +25 pkt; pow. 5 l. +30 pkt.
• Wyniki badania poziomu motywacji do udziału w projekcie oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów pod kątem charakteru wsparcia (zrealizowanego przez Specjalistę ds. rozwoju zawodowego): wynik wysoki (min.70%) +20 pkt.

 

Wsparcie udzielane w projekcie:
 Indywidualne poradnictwo zawodowe
 Indywidualne pośrednictwo PRACY
 Grupowe poradnictwo zawodowe
 Warsztaty:
- asertywności i skuteczna komunikacja
- zarządzanie czasem
- umiejętności analitycznych w środowisku nowych technologii
- autoprezentacji

 

Szkolenia Zawodowe
1. Spawacz TIG/MAG/MIG (cięcie i spawanie metali) z egz. Instytutu Spawalnictwa/UDT;
2. Obsługa (operator/programista) obrabiarek (frezarki, tokarki) sterowanych numerycznie CNC z egz. i certyfikatami TUV NORD;
3. Monter OZE w zakresie. min. 1 wybranego źródła energii wraz z przygotowaniem do otrzymania uprawnień SEP w zakresie eksploatacji: G-1 (elektryczne), G-2 (energetyczne) i G-3 (gazowe) z egz. UDT / okręgowej komisji kwalifikacyjnej SEP;
4. Rejestrator/ka medyczny/a z min. 1 dodatkowym modułem w zakr. baz danych – ICT (ECDL Standard i/lub Advanced), z egz. i zaśw. na drukach MEN, wydanym przez akredytowaną instytucję oraz certyfikatem ECDL;
5. Recepcjonista/tka hotelowy/a z obsługą kas fiskalnych i terminali kart płatniczych z egz. i zaśw. na drukach MEN, wydanym przez akredytowaną instytucję;
6. Opiekun/ka osób starszych z kursem masażu leczniczego – z egz. i zaśw. na drukach MEN, wydanym przez akredytowaną instytucję

 

Ponadto:
• Usługi Asystenta/-ki Osoby Niepełnosprawnej
• Usługi Opiekuna/-ki do dziecka do lat 7/osoby zależnej
• Refundacja kosztów dojazdu
• Materiały dydaktyczne
• Posiłki regeneracyjne/poczęstunek
• Stypendium oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla uczestników KURSÓW ZAWODOWYCH średnio 8,61 zł za godzinę szkolenia
• Staż zawodowy min. 3 miesiące płatny 1850 zł za miesiąc

 

Okres realizacji projektu trwa od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r.

 

 

Biuro Projektu:

ul. Henryka Sienkiewicza 76,
III piętro
25-002 Kielce

tel.: 694 564 911

 

Dodatkowy punkt rekrutacyjny

ul. Świętokrzyska 14
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski