Przyszłość zaczyna się dziś!


Przyszłość zaczyna się dziś!

 

Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" Sp. z o. o. oraz Total Work Ewa Mączko realizują Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach gwarancji dla młodzieży w ramach osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020. Działanie 1.2 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 15 do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu zamieszkujących w województwie małopolskim.

kryteria rekrutacji:

 

Formalne:
- Wiek 15-29 lat
- Zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego
- Status osoby biernej zawodowo, nieuczącej się i nieszkolącej
- Zgodna na przetwarzanie danych
- Zobowiązanie do przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu programu

Premiowane:
- Zamieszkanie na obszarach wiejskich poza
- Posiadane niskie kwalifikacje, to jest poziom wykształcenia nie wyższy niż gimnazjum
- Brak lub małe doświadczenie zawodowe

 

W zależności od indywidualnych potrzeb, predyspozycji i stopnia samodzielności uczestnicy wezmą udział w 1 z 3 ścieżek aktywizacyjnych:
1. dla 81 osób: Career coaching, Life coaching, szkolenia zawodowe i staże
/ścieżka dla Uczestników projektu cechujących się najmniejszą samodzielnością/
2. dla 39 osób: Career coaching, Life coaching i bon szkoleniowy
3. dla 42 osób: Career coaching, Life coaching i bon stażowy.

 

Niezależnie od realizowanej ścieżki uczestnicy będą mogli skorzystać z bonu na zasiedlenie.

 

Uczestnicy projektu podczas realizacji 5 zadań merytorycznych zostaną objęci zindywidualizowaną
i kompleksowa pomocą, wsparciem psychologicznym oraz instrumentami i usługami rynku pracy:
- służącymi indywidualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (poradnictwem zawodowym, Indywidualnym Planem Działania oraz pośrednictwem pracy);
- skierowanymi do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji (warsztatami rozwijającymi umiejętności ułatwiających realizację ról społecznych i zawodowych, szkoleniami/bonami szkoleniowymi z kwalifikacji zawodowych oraz staży/bonami stażowym).

 

Career coaching - instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, indywidualne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Na podstawie diagnozy profilu zawodowego zidentyfikowane zostaną potrzeby i możliwości doskonalenia zawodowego, oraz zaplanowany zostanie rozwój edukacyjno-zawodowy

 

Life coaching - instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, grupowe poradnictwo zawodowe, warsztaty:
- umiejętności radzenia sobie ze stresem
- skutecznej komunikacji
- efektywnej organizacji pracy
- autoprezentacji

 

Szkolenia zawodowe - dla osób, które zidentyfikowano chcą uzupełnić lub zdobyć nowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe

 

Celem nabycia, podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku
pracy, w ramach ścieżki A proponujemy udział w wysokiej jakości szkoleniach zawodowych:
- spawacz MAG/TIG z egzaminem Instytutu Spawalnictwa
- uprawnienia elektryczne SEP w zakresie eksploatacji i dozoru: G-1, G-2 i G-3
     z egzaminem okręgowej komisji kwalifikacyjnej SEP
- kierowca kat. C/C1+E/D/D1+E z egzaminem WORD i kwalifikacją wstępną
- kurs komputerowy z egzaminem ECDL
- grafik komputerowy z egzaminem EITCA
I inne według predyspozycji i indywidualnych potrzeb uczestników

 

Job coaching - instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców oraz instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej.
- Wysokiej jakości staże
- bony na zasiedlenie
przyznawane dodatkowo uczestnikom, niezależnie od realizowanej ścieżki, u których zdiagnozowano bariery przestrzenne w podjęciu zatrudnienia to znaczy odległość z miejsca zamieszkania do miejsca pracy to minimum 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu przekracza łącznie minimum 3 h/dzień.

 

Ponadto:
- Ubezpieczenie NW na czas trwania projektu
- Materiały i wyposażenie dydaktyczne na szkoleniach i warsztatach
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty
- Zwrot kosztów dojazdu na staż
- Posiłki regeneracyjne
- Odzież ochronna na szkoleniach
- Odzież ochronna na stażach
- Stypendia Stażowe
- Badania lekarskie / Psychotechniczne

 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie osobiście w biurze projektu lub wypełnienie formularza kontaktowego